Round Table är en ideell, opolitisk förening där människors villkor och utveckling sätts i centrum. Round Table grundades i England 1927 av Louis Marchesi, en 28-årig rotarian i Norwich Rotaryklubb. Han upplevde att yngre män ofta hade svårt att yttra sig fritt i äldres närvaro. Han kände sig ensam i sin åldersklass och att det var svårt att få kontakt med jämnåriga utanför sitt yrke. Han saknade även den naturliga kamratskapen från skola och militärtjänst. Därför beslutade Louis Marchesi att bilda en självständig rörelse för unga män efter Rotaryprincipen.

Den 14 mars 1927 stiftade han den första klubben i Norwich och från de brittiska öarna spred sig Round Table vidare till Danmark. De första klubbarna i Sverige bildades i Helsingborg, Göteborg, Stockholm och Kristianstad. Idag består Round Table Sverige av 152 klubbar och drygt 2.300 medlemmar. Internationellt består Round Table av drygt 2.700 klubbar, mer än 45.000 medlemmar i 51 stycken länder!

Namnet Round Table kommer från myten om kung Artur och hans riddare. I rådslag satt de vid ett stort ekbord. Detta var runt för att ingen skulle känna sig förmer än de andre. Alla RT-logos över världen utgår från samma runda symbol. Designen har hämtats från det bord som är upphängt på en vägg i stora salen i slottet i engelska Winchester, alldeles intill Winchester Cathedral.

RTS utgör den svenska grenen av den globala sällskapsklubben Round Table International, med 51 medlemsländer. Round Table Sverige har drygt 2.300 medlemmar från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. RT 1 i Helsingborg chartrades den 30 december 1943 och en riksorganisation med 6 klubbar bildades 1947. Idag finns RT-klubbar i de flesta av våra små och medelstora städer och samhällen. Sammanlagt är de idag 152 stycken, numrerade i ordning sedan starten 1943.

Huvudstyrelsen
Huvudstyrelsen består av presidiet tillsammans med de tolv distriktens respektive ordförande. Presidiemedlemmarna i RTS styrelse väljs varje år vid Riksmötet i maj/juni. Riksmötet ansvarar även för beslut om stadgar, budget, med mera. Presidiet består av riksordförande (RO), vice riksordförande (VRO), rikssekreterare (RS), rikskassör (RK) och en International Relations Officer (IRO) som fungerar som internationell kontaktman.
Huvudstyrelsen sammanträder i samband med Riksmötet och vid tre andra tillfällen under RT-året. Vid ett av dessa tre tillfällen träffas samtliga huvudstyrelser som verkar i de nordiska länderna. Detta gör man för att utvidga det nordiska RT-samarbetet på olika fronter.
Vid sidan av dessa poster finns fyra befattningshavare som väljs på ett eller två år av huvudstyrelsen. Dessa består av Merlinredaktör som svarar för medlemsmagasinet Merlin med 5 nummer per år, rikswebbmaster som svarar för vår officiella och interna webbsajt, kanslist som hanterar alla profilprodukter och svarar för webbshop och direktförsäljning, samt en Public Relations Officer (PRO) som ansvarar för intern och extern PR samt grafisk profil.

12 distrikt
RTS är indelat i 12 distrikt som varje verksamhetsår håller distriktsmöte (DM). Inom varje distrikt väljer klubbarna under mars månad en distriktsordförande (DO) för följande verksamhetsår. Dessa tolv DO bildar huvudstyrelsen (HS) för RTS, tillsammans med RTS presidium. Denna organisationsform gör att de 12 distriktsordförandena utgör en naturlig länk mellan huvudstyrelsen och de individuella klubbarna.
Ett riksomfattande ordförandemöte (ROM) genomförs sedan 1989 varje år under en weekend i augusti månad. Samtliga klubbordförande kallas till en så kallad ”kick off” innehållande såväl information som ordförandeutbildning.

153 RT-klubbar
De svenska RT-klubbarna bör har mellan 12 och 25 medlemmar. Män mellan 18 och 40 år som anammar, stödjer och aktivt verkar för Round Tables idéer kan väljas in som medlemmar. Varje klubb väljer en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. Valet äger rum varje år vid ett valmöte före den 15 april. De flesta klubbar väljer också en internationell kontaktman för att upprätthålla och stödja internationellt utbyte. En enskild medlem får inte sitta i klubbstyrelsen mer än två år i följd. Efter två år måste han avstå från styrelseposter i minst ett år. Ingen medlem får vara ordförande mer än ett år i samma klubb. Dessa regler avser att aktivera samtliga medlemmar och att sprida ansvaret inom klubben.

Medlemmar & möten
Medlem i Round Table kan den man vara som fyllt 18 år men ej är över 40 år. Alla medlemmar har en gång startat som gäst. Samtliga RT-medlemmar besitter möjligheten att medtaga gäster på ordinarie klubbmöten. Möten äger rum var fjortonde dag mellan september och maj, med undantag för jul och påskhelger. Under företrädesvis sommarhalvåret deltar många RT-klubbar och individuella medlemmar i internationella utbyten, till exempel europeiska nummerklubbsmöten. De ordinarie mötenas innehåll varierar. Typiska inslag är företagsbesök, föredrag av gästtalare, idrottsliga aktiviteter eller enkla klubbmöten där kamratskap sitter i högsätet. Den obligatoriska delen av dessa möten utgörs av ”3 minuter”, där någon medlem talar i högst tre minuter kring ett ämne som han själv valt och som ligger honom varmt om hjärtat.

Internationell verksamhet & charity
RTS är medlem i Round Table International. I januari 1990 chartrades den första RT-klubben i Östeuropa, RT 1 Tallin, Estland. Därefter har klubbar i Ungern, Polen, Rumänien och Lettland chartrats. Idag finns 56 medlemsländer i Round Table International.
Genom den närhet och stora utbyte som finns såväl nationellt som internationellt är charityverksamhet en mycket viktig del inom Round Table. Klubbar driver egna projekt inom eller utanför landets gränser och på riksnivå samarbetar vi med stiftelsen ”Min Stora Dag”. Exempel på RT:s styrka är den omedelbara, massiva och världsomfattande insamling som genomfördes i samband med Tsunami-katastrofen, med organiserad hjälp på plats via medlemmar i drabbade eller angränsande länder. Ett engagemang som fortsätter än idag med konkreta hjälpinsatser i samband med återuppbyggandet.
Genom fortsatt arbete nationellt och internationellt för Round Tables syften, kan vi förhoppningsvis bidra till att skapa en bättre och fredligare värld för oss själva och för våra barn i framtiden.

Round Table Sverige (RTS) är en ideell sammanslutning med syfte att:

främja kamratskap mellan unga män från olika verksamhetsområden. ge medlemmarna ökad kännedom om samhällslivet och om skilda åsikter. understödja fritt och engagerat meningsutbyte. stimulera medlemmarna till kontakter inbördes och med andra människor inom och utom landet. även i övrigt gagna vänskap, förståelse och samverkan mellan människor.
Organisationens syften främjas genom anordnande av möten med diskussioner, föredrag, via företagsbesök eller annan verksamhet, genom arbete för internationellt utbyte och genom medlemmarnas aktiva deltagande i nationella och internationella möten. Propaganda för viss åsikt i politiskt eller religiöst hänseende får icke bedrivas inom RT-verksamheten.

Motto
Round Table Sveriges motto är
Adopt-Adapt-Improve (Upptaga-Anpassa-Förbättra)